SRB / ENG

Sažeti pregled

Konceptualna osnova programskog paketa

Programski paket TeleCAD-GIS je koncipiran kao integralni skup alata koji istovremeno treba da zadovolje tri osnovna cilja:

 • Brzo, kvalitetno i racionalno generisanje digitalne tehničke dokumentacije sa područja telekomunikacione infrastrukture
 • Ostvarivanje neposredne upotrebljivosti tako izrađene dokumentacije u uspostavljanju savremenog informacionog podsistema kao osnove za uspješnost procesa održavanja, eksploatacije i upravljanja u korporacijama koje gazduju tim sistemima
 • Kompatibilnost i komparativnost izvedenih obrada sa obradama u okruženju (geodezija, urbanizam, druge infrastrukture, statistika...)

Prelaz na računarsku pripremu projektne dokumentacije postao je pitanje opstanka projektantskih organizacija. Većina njih je do danas koristila različita dizajnerska programska oruđa (CorelDRAW, Microsoft Visio, AutoCAD...)*. Klasična upotreba tih oruđa daje komparativnu prednost samo privremeno i u uslovima nerazvijenosti informatičke podrške upravljačkih sistema telekomunikacionih korporacija. Znači, u uslovima kada je sa stanovišta upravljanja tim sistemima gotovo nebitno da li je tehnička dokumentacija u digitalnoj ili papirnoj formi.

Početni uslov uspješnog prilagođavanja telekomunikacionih korporacija tržišnim uslovima poslovanja je jasna slika onoga čime gazduju.

Međutim, digitalni katastar nije i dovoljan uslov. Generalno rečeno, investicija u digitalnu obradu je isplativa samo ukoliko je digitalizovani objekat nosilac informacija koje se upotrebljavaju u procesima održavanja, eksploatacije i upravljanja sistemom.

To je moguće ukoliko je CAD obradama (digitalni situacioni planovi i tehničke šeme) dodata funkcionalnost GIS tehnologija, odnosno mogućnost kreiranja prostornih topologija, dodijeljivanje atributa, povezivanje sa relacionim bazama podataka, automatsko generisanje specifikacija i tematskih karata na osnovu upita... Na taj način dizajnirana projektna dokumentacija dobija svoju funkciju u upravljačkim procesima korisnika i njegovog okruženja.

INOVA TeleCAD-GIS je koncipiran na AutoCAD platformi.

 

*navedeni alati su vlasništvo kompanija Corel, Microsoft i Autodesk, navedenim redom.


Moduli TeleCAD-GIS-a

 

Upravljanje digitalnim projektima

Osnovni problem zbog kojeg uprkos velikim investicijama u računare imamo sve više papira i nervoze, a sve manje vremena za završetak projekta je nesnalaženje u hrpama fajlova, traženje crteža, verzija ili dijelova projektne dokumentacije po mreži, različiti standardi i nekompatibilni formati... Produktivnost u računarski opremljenom projektnom birou, je zavisna prije svega od organizacije i pouzdanosti skladištenja, obezbjeđenja brzog i jednostavnog pristupa te jasnih procedura toka digitalne dokumentacije.

Modul PROJEKTI 

Modul projekti nudi pouzdan, višenamjenski, pod-sistem koji obezbjeđuje centralizovano skladištenje i jednostavnu upotrebu digitalne tehničke dokumentacije u svakodnevnom radu. Riječ je o projekt-menadžment sistemu posebno prilagođenom upravljanju tehničkom dokumentacijom sa područja TK infrastrukture. Ogranizuje i skladišti digitalnu projektnu dokumentaciju u najčešće korištenim formatima (Autodesk DWG, Microsoft DOC i XLS,  PDF, CDR...),  te na nju striktno primjenjuje definisane standarde. Sadrži posebno pripremljene i prilagodive šablone (templates) za idejne, glavne i projekte izvedenog stanja pristupnih mreža, spojnih puteva optičkim kablom i projekata kablovske TT kanalizacije.

Obrada sadržaja

Bilo da se izvodi preko TeleCAD-GIS projekt-menadžera ili AutoCAD File Management sistema, aplikacija nudi bogat set alata za obradu digitalnih projekata, pojedinih situacija i samostalnih skupova objekata. Omogućava izvoz jednog ili grupe TK objekta iz crteža na način da oni zadržavaju svoje osobine čak i ako se obrađuju izvan izvorne projektanske platforme. Svi programi koji čitaju DWG ili DXF formate prepoznaju i generišu grafiku izvezenu iz TeleCAD-GIS -a indentičnu originalu.

Standardi 

Standardi su komponenta koja, preko predefinisanih parametara, vrijednosti i oznaka, ubrzava proces izrade projekata. Omogućeno je jednostavno prilagođavanje zahtjevima projektnog zadatka, standardima telekom operatera ili izmijenjene regulative. Sistemska podešavanja su u ovoj verziji  potpuno spregnuta sa analitičkim i drugim oruđima. Ona omogućavaju još veću slobodu u definisanju parametara rada na projektu: simbologija, makro-oznake, kataloški predefinisani elementi, dozvoljene električne i mehaničke osobine TK elemenata, te brojne druge osobine aplikacije prilagodljive važećim standardima i propisima.

Arhiviranje

Kompletan digitalni projekat je sada moguće arhivirati u samo jednom koraku. Zahvaljujući stepenu kompresije arhivirana datoteka sada sa sobom "nosi" sve rasterske podloge i podatke o izvornom projektu, uključujući i njegova sistemska podešavanja (tj. primjenjene standarde).
Izvoz podataka - u druge korporacijske aplikacije ili platforme: Oracle Spatial ili MS SQL Server, Autodesk MapGuide Server, Autodesk GIS Design Server ili ESRI ArcView / ArcGIS / ArcIMS, SAP, ERP...

Ukratko, TeleCAD-GIS je univerzalno, client-side, projektantsko oruđe koje generiše i održava tehničku dokumentaciju o telekomunikacionoj infrastrukturi.


 

Kalibrisanje i uplanjenje geodetskih podloga

TeleCAD-GIS sadrži podsistem za zaokruženi proces obrade, digitalizacije i čuvanja rasterskih geodetskih planova, i kao takav je jedinstven u svijetu gde do sada ovaj problem nije riješen na odgovarajući način. Alati za kalibraciju obezbjeđuju, standardima propisano, otklanjanje deformacija skeniranih geodetskih planova i karata nastalih usljed "usuka" papira i distorzije optičkog sistema skenera.
 
Ovako obrađeni podaci čine osnovu za planiranje, projektovanje i usaglašavanje:

 • postojećeg stanja (snimljenog GPS uređajem ) sa planskim (geodetski planovi),
 • neažurnih geodetskih planova sa faktičkim stanjem (ortofoto snimci),
 • vektorske predstave planiranih sa postojećim objekatima na terenu.

Georeferenciranje

Potpuno automatizovano pozicioniranje skeniranog sadržaja u državni koordinatni sistem (uplanjenje podloge) i povezivanje tako uplanjenih listova u kontinualni prostor. Podaci o referentnim koordinatama ratifikovane rasterske podloge čuvaju se bilo u odvojenom DWG fajlu, bilo u korporacijskoj bazi kartografskih materijala.

Otklanjanje deformacija

Skeniranje geodetskog plana nije dovoljno da bi skenirani dokument postao i referentna prostorna podloga. Prilikom pretvaranja karte iz analognog u digitalni oblik program osigurava da ona i u digitalnom obliku zadrži svoja osnovna svojstva:

 1. prostornu određenost,
 2. razmjeru,
 3. geometrijsku i matematička tačnost te
 4. sadržajnu cjelovitost.

Obezbjeđuje se zakonom propisana tačnost, te izvršenje kontrole kvaliteta kalibracije primjenom statističkog testa grubih grešaka.

Skladištenje i upotreba

Pod-sistem za kalibraciju obezbjeđuje indeksirano smještanje obrađenih rasterskih podloga na hard-disk ili u bazu podataka kartografskog materijala, i time oNEmogućava projektovanje na neažurnim ili neuplanjenim geodetskim podlogama.  Omogućen je višekorisnički simultani pristup jedinstvenom skupu indeksiranih geodetskih planova i karata iz baze rastera, te njihovo logičko priključivanje aktivnom crtežu (području koje aktivni crtež pokriva).

Konverzija formata

Konverzija  formata između ostalog uključuje

 • učitavanje skeniranih listova plana ili karte u grafičkim formatima TIFF, JPEG, BMP ili GIF,
 • automatska konverzija rastera u transparentni AutoCAD prikaz,
 • posebno optmizovani algoritmi za linearizaciju prilikom konverzije 16 ili 24-bitnih kolor podloga u njihovu jednobitnu predstavu.

GPS kartiranje

Poseban aplikativni modul „INOVA Raster” se koristi za automatsko kartiranje terenskih geodetskih snimanja sa GPS uređajima ili totalnim stanicama. Obezbjeđuje pravila za programiranje GPS/TS uređaja digitalnim geodetskim ključem usklađenim sa TeleCAD-GIS objektnim modelom. U procesu terenskog kartiranja, snimljenim tačkama TK objekata (izvoda, okana, nastavaka...), te lomnim tačkama linijskih infrastruktura (TT kablova, cijevi...), dodaju se predefinisani atributi koji mogu da opišu ne samo tip TK objekta, već i njegove detaljne tehničke specifikacije poput: kapaciteta, modela, i dr. Na terenu unesene specifikacije automatski se prevode u atribute TeleCAD-GIS objekata u DWG crtežu.


 

Planiranje topologije pristupne mreže

U početnoj fazi izrade projekta projektant sagledava geoprostorne karakteristike i kapacitivne potrebe područja, te usmjerava logiku topologije TK mreže u tom pravcu. Aplikacija mu u tome pomaže i nudi raznovrsne alate koji služe ne samo za logičku identifikaciju i statističke obrade, već i za akviziciju podataka upotrebljivih u narednim fazama projektovanja.

Digitalizacija objekata

Bilo da se podaci o objektima korisnika vektorizuju postupkom ekranske digitalizacije (sa geodetskog plana) ili se dobijaju pripremljeni u formi digitalnih geodetskih planova, TeleCAD-GIS nudi bogat skup alata koji omogućavaju istovremenu digitalizaciju i ažuriranje prostornih i alfanumeričkih podataka o svakom potencijalnom korisniku. U sebi objedinjuje opcije za interaktivni tabelarni pregled pretplatnika na području koje je pokriveno planiranom ili postojećom TK mrežom.

Kapacitivne statistike

Skup alata koji omogućava da se u bilo kom trenutku i unutar bilo kog područja (proizvoljno definisanog, ograničenog reonom izvodnog ormara, kablovskog pravca ili kompletnog TK objekta) prikažu statistički podaci o obuhvaćenim korisnicima, njihovom statusu i perspektivnoj rezervi, te automatski definišu kapacitivne odrednice koje uslovljavaju osobine drugih elemenata mreže.

Reonizacija područja

 • reonizacija područja izvodnog ormara (program automatski predlaže kapacitet izvoda prema kapacitivnim potrebama obuhvaćenih korisnika),
 • reonizacija područja kablovskog pravca (bilo ekranskom digitalizacijom ili automatskim spajanjem reona izvoda),
 • reonizacija područja TK objekta.

Trasiranje

Određivanje fizičke putanje podzemnog ili nadzemnog razvoda te automatsko generisanje mrežne topologije po kojoj se polažu objekti TK infrastrukture. Trasiranjem je odrađen veći dio posla generisanja dokumentacije potrebne za pridobijanje urbanističko-tehničkih uslova i neophodnih saglasnosti za izgradnju mreže. Ujedno je to i posljednja "manuelna" faza u procesu izrade digitalne tehničke dokumentacije. Pored niza alata koji olakšavaju samo trasiranje, preko statistika i brojnih podesivih osobina, razvijene su i posebne funkcije za pretvaranje ranije digitalizovane trase u TeleCAD-GIS kompatibilni format, tako da je konverzija iz "običnog" DWG crteža maksimalno olakšana, a postojeća tehnička dokumentacija izrađena u AutoCAD formatu i dalje upotrebljiva.


 

Pristupne mreže izvedene bakrom

Projektovanje pristupnih mreža nikada nije bilo jednostavnije i brže. TeleCAD-GIS nudi moćan set alata koji ne sputava kreativnost projektanata, dok sa druge strane drastično ubrzava i automatizuje vremenski zahtjevne ili repetitivne obrade. Kod takvih obrada je naročito smanjena mogućnost grešaka nastalih usljed "ljudskog faktora".

Topološka hijerarhija objekata

TeleCAD-GIS omogućava trenutnu izradu hijerarhijskog "stabla" mreže, odn. prikaz TK elemenata sa situacionog plana od glavnog razdjelnika, preko kompletne mrežne infrastrukture detektovanog kablovskog pravca, do krajnjeg korisnika. Svaki objekat iz stabla je moguće pronaći na situaciji, očitati realno opterećenje i slabljenje,  udaljenost od komutacije itd.

Bakarni kablovi

Kompletan pod-sistem za automatsko polaganje vodova po definisanoj trasi, određivanje pripadnosti mreži (primar ili razvod) i proračun dužina (trase, vijuganja, šlinge...). Bogat, dopunljiv katalog bakarnih kablova povezan je relacijama sa šifarnikom materijala iz specifikacije.

Vezivanje u nastavku

Vezivanje u nastavku se vrši automatski na osnovu smjera polaganja kablova sa mogućnošću automatske ili ručne ispravke ukoliko korisnik ne vodi računa o smjeru polaganja. Prilagođeno je logici projektovanja, sa automatizovanim izborom odgovarajućeg tipa spojnice iz kataloga u zavisnosti od karakteristika bakarnih kablova koji se vezuju (kapacitet, prečnik, i dr.).

Numeracija TK elemenata

Potpuno automatizovano razbrajanje i označavanje svih elemenata mreže: nastavaka, kablovskih razdjelnika, izvodnih ormara, kablovskih rezervi, korisničkih priključaka... Detekcija i numeracija kablovskih pravaca može biti redna ili prema pravilu glavne grane. Moguće je definisanje tipa najdaljeg elementa u mreži, kao i brojne druge obrade. Prilikom numeracije program nudi mogućnost automatskog izračunavanja pozicije parice u glavnom kablu i na glavnom razdjelniku za svaki od elemenata sa situacije.

Blok šema razvoda

Blok šema razvoda je u potpunosti prilagođena strogim geoinformacionim standardima na način da se geometrija mreže situacionog plana transformiše u ortogonalnu šematsku predstavu. Automatski se generišu pozicije korisničkog priključka na rastavnoj i ranžirnoj regleti izvoda, pozicije rezervnih parica, te pozicije pretplatnika na glavnom razdjelniku.

Optimizacija kapaciteta

Automatska optimizacija kapaciteta kablova distributivne (primarne) i razvodne mreže. Dovoljno je samo položiti kablove po trasi, a aplikacija sama vrši proračun kapaciteta koji zadovoljava zahtjeve definisane na čvornim elementima. Prilikom optimizacije, ukoliko je to potrebno, automatski se vrši optimizacija prečnika provodnika (npr. sa 0.4 na 0.6 mm), izvršava se vezivanje u nastavcima ukoliko korisnik sam nije izveo ovu operaciju, i tipa spojnice u zavisnosti od opimizovanog kapaciteta kablova...

Verifikacija numeracije

Postoji posebno prilagođen set analitičkih alata namijenjen kako za same projektante, tako i za revidente telekom operatera: interaktivna verifikacija validnosti numeracije objekata TK mreže prema važećim standardima. Mogućnost prikaza lokacije i tipa eventualne greške, te predlog ispravne numeracije za svaki od objekata.

Blok šema primara

Program sam generiše blok šemu primarne mreže za zadati kablovski pravac, na osnovu podataka sa situacionog plana. Šema je u geoprostornoj saglasnosti sa situacijom, uzimajući u obzir i objekte kablovske kanalizacije. Automatski se vrši proračun živih parica u kablovima primara, a rezultat ispisuje na blok šemi.

Analiza konzistentnosti

Alati za kapacitivnu i logičku provjeru konzistentnosti strukture izrađene mreže: pronalaženje objekata koji su izostavljeni iz mrežne topologije, upozorenja o nedovoljnom kapacitetu i predlog optimalnih kapaciteta primarnih i razvodnih kablova. Takođe, predlaganje prelaska na drugi prečnik i upozorenja o nedozvoljenom slabljenju voda, nepravilnom vezivanju u nastavku, te brojne druge analize koje pomažu projektantu da ispravi moguće propuste nastale prilikom projektovanja mreže.

Šema vezivanja u nastavku

U potpunosti automatizovana izrada šematskog prikaza vezivanja bakarnih kablova u nastavku, za sve nastavke u izabranom kablovskom pravcu. Program sam proračunava ili preuzima ručno unesenu oznaku nastavka, tip spojnice, te određuje kapacitet i red vezivanja ulaznih i izlaznih kablova.

Izrada specifikacije

Prilagodljiva specifikacijama materijala različitih telekom operatera. Mogućnost istovremene obrade više kablovskih pravaca, te prikaza rezultata proračuna kroz izvještaje. Generisani izvještaji se mogu eksportovati u više formata: Microsoft Word ili Excel, Adobe PDF, odn. XML formatu pogodnom za transport u druge baze podataka ili object-modeller-e. Prilikom izrade specifikacije obavlja se potpuno automatizovani proračun dužina i kapaciteta, odn. količina za sve elemente sa situacionog plana.

Tabela izvoda

Automatsko generisanje tabele izvodnih ormara za zadati kablovski pravac, pri čemu program preuzima postojeće podatke sa situacionog plana i smješta ih u tabelu koju je moguće odmah štampati ili eksportovati u više različitih formata.

Karton izvoda

Automatsko generisanje tabele izvodnih ormara i spiska pretplatnika za zadati objekat ili kablovski pravac, pri čemu program preuzima postojeće podatke ili sam izračunava parametre pretplatničke mreže: poziciju parice na izvodu, na glavnom razdjelniku i broj telefona pretplatnika, kao i parametre razvodne mreže: poziciju parice na regleti i druge unesene podatke o pretplatniku (redni broj, ime, prezime, adresa...).

Popisni list

Automatsko generisanje tabelarnog prikaza pogodnog za direktno štampanje na osnovu podataka sa situacionog plana.


 

Mreža izvedena optičkim kablom

TeleCAD-GIS posjeduje kompletan podsistem za izradu projekata spojnih puteva i mreža izvedenih optičkim kablom, uključujući čvorne i linijske objekte koji ih definišu. Uvodi pravila u logičko povezivanje elemenata TO kabla kroz standarde definisane na nivou telekom operatera, te mehanizme za jednostavno transportovanje ovako izrađenih podataka u upravljačke sisteme višeg reda. Obezbjeđena je mogućnost korišćenja geoprostorne topologije izrađene alatima za projektovanje pristupnih mreža i kablovske TT kanalizacije, te kombinovanje njihovih međuzavisnih rezultata i rezultujućih GIS analiza.

Optički kablovi

Optički kablovi posjeduju skup kapacitivnih i konstruktivnih karakteristika, punu interakcija u smislu povezivanja sa čvornim elementima spojnog puta i bogat, dopunjiv katalog optičkih kablova i opreme. Automatsko ažuriranje oznaka TO kablova na situacionom planu u zavisnosti od topologije trase i zadatih karakteristika. Obezbjeđena je puna interakcija sa objektima pristupnih mreža, odn. kablovske kanalizacije, u primjeru kada se sintezno povezuju različiti tipovi projekata.

Čvorni elementi optičke mreže

Obezbijeđen je kompletiran skup objekata koji se koriste u projektima spojnog puta i mreža izvedenih optičkim kablom:

 • optički razdjelnik (OR), završna optička kutija (ZOK), patch panel...
 • nastavak na TO kablu (u rovu, kablovskom oknu ili ugrađen u druge objekte)(prav, račvast, latentni...),
 • rezerva TO kabla u rovu ili čvornim objektima,
 • mjerno kontrolno mjesto.

Razvijen je skup alata za jednostavno automatizovano polaganje optičkih spojnica duž stacionažnih tačaka na kablu, a u zavisnosti od kataloških (fabrički zadatih) dužina i karakteristika kablova.

Vezivanje vlakana

Grafički, intuitivan interfejs za lako povezivanje vlakana optičke mreže u svim vrstama čvornih elemenata.

Interaktivna šema optičke mreže (crtež)

Interaktivna šema optičke mreže, na vrlo intuitivan način, kroz grafički interfejs, omogućava:

 • šematski prikaz ukupne optičke mreže sa situacionog crteža (ili GIS baze) ili dijelova te mreže dobijenih filtriranjem po raznim kriterijumima
 • interakciju sa situacionim crtežom (ili GIS bazom)
 • direktan pristup alatu za vezivanje vlakana
 • brzo i jednostavno sagledavanje i analiziranje optičke mreže 
  (analizu možemo vršiti po raznim kriterijumima: pripadnost kablu, namjena vlakna, pripadnost relaciji...)
 • filtriranje po uslovima
 • dodjeljivanje namjene vlakna
 • dodjeljivanje relacije
 • štampanje bilo kog prikaza šeme nastalog gore pomenutim tehnikama

Šematski prikaz se automatski generiše po otvaranju šeme sa mogućnošću naknadne izmjene čitave geometrije šeme na jedan od nekoliko ponuđenih automatskih načina ili ručno, u kom slučaju je moguća i izmjena samo pojedinih dijelova šeme. Geometriju šeme je moguće snimiti u okviru aktivnog DWG crteža ili kao zaseban fajl. 

TCG Mapa-Optika

TCG Mapa-Optika je kombinacija interaktivne mape i šematskog prikaza, koji je vrlo sličan gore pomenutoj interaktivnoj šemi optičke mreže (suštinska razlika je u činjenici da ovaj šematski prikaz daje pogled u GIS bazu podataka za razliku od prethodnog koji šematski prikazuje infrastrukturu iz crteža).

Pored navigacije i pregleda infrastrukture, mapa ima i mogućnost da:

 • prikaže kablove onako kako su fizički postavljeni na terenu (preklapaju se)
 • automatski razlistava preklopljene kablove u cilju preglednosti (paralelni su) 

Izabrane elemente je moguće istovremeno posmatrati i u sinhronizovanom šematskom prikazu te učitati željenu infrastrukturu u DWG crtež radi dalje obrade.

Plan namjene vlakana

Gore pomenuta interaktivna šema se koristi i kao alat za dodjeljivanje logike elementima optičke mreže - izrada plana namjene optičkih vlakana. Namjena vlakana se planira po iscrtanim dionicama, sa prolaznim ili krajnjim optičkim razdjelnicima, završnim optičkim kutijama ili patch panelima.

Specifikacija materijala i radova

Prilagodiva specifikacijama materijala i radova različitih telekom operatera. Mogućnost prikaza rezultata proračuna kroz Crystal Reports izvještaje. Generisani izvještaji se mogu eksportovati u više formata: Microsoft Word ili Excel, Adobe PDF, odn. XML formatu pogodnom za transport u druge baze podataka ili object-modeller-e. Prilikom izrade specifikacije obavlja se potpuno automatizovani proračun dužina i kapaciteta, odn. količina i sa tim vezanih radova za sve elemente sa situacionog plana.

 


 

Kablovska kanalizacija i zaštitni elementi

TeleCAD-GIS sadrži podsisteme, za uvođenje više vrsta zaštitnih elemenata, u funkciji automatizacije procesa projektovanja kablovske TT kanalizacije, kroz direktno mapiranje na situaciji i prateće GIS obrade. Mogućnost korišćenja geoprostorne topologije (trasa, objekti...) pripremljene upotrebom alata za projektovanje pristupnih mreža i spojnih puteva, te njihova potpuna sinteza u grafičkom i logičkom smislu.

Kablovska kanalizacija

Kablovska kanalizacija je podsistem za automatsko polaganje segmenata kablovske TT kanalizacije i proračun dužina cijevi po iscrtanoj topologiji trase. Bogat, izmjenjiv katalog cijevi relaciono je povezan sa normativima materijala i radova iz specifikacije.

Kablovska okna

Čvorni elementi TT kanalizacije, obogaćeni skupom osobina iz kataloga. Izmjenjiv katalog standardnih i montažnih okana, pripadajućeg materijala, te predefinisanih normiranih radova za izradu specifikacije.

PE cijevi

Podsistem za automatsko polaganje segmenata PE cijevi po iscrtanoj topologiji trase. Oslanjajući se na izmjenljiv katalog cijevi, korisnik može u bilo kom trenutku izrade projekta interaktivno polagati PE cijevi po definisanoj trasi i zadavati osobine: vrstu, broj cijevi...

Prelazi cijevima

U funkciji projektovanja pristupnih mreža, oslanjajući se na katalog cijevi, korisnik može u bilo kom trenutku izrade projekta interaktivno generisati prelaze po definisanoj trasi i zadavati osobine: vrstu i broj cijevi, način izrade prelaza (prekopom, bušenjem, sidrenjem, vješanjem...), fiksnu dužinu cijevi, te po želji prilagođavati oznaku cijevi na situacionom planu.

Interaktivna šema kanalizacije

Interaktivna šema kanalizacije, na vrlo intuitivan način, kroz grafički interfejs, omogućava:

 • šematski prikaz ukupne kanalizacione mreže sa situacionog crteža ili dijelova te mreže dobijenih filtriranjem po raznim kriterijumima
 • interakciju sa situacionim crtežom (navigacija)
 • direktan pristup alatu za uređivanje šeme razvijenog okna
 • brzo i jednostavno sagledavanje i analiziranje kanalizacione mreže
  (analizu možemo vršiti po raznim kriterijumima: tip cijevi, kapacitet, raspoloživost...)
 • automatizovano pronalaženje raspoloživog puta između dvije ili više tačaka mreže
 • filtriranje po raznim kriterijumima (tip, prečnik, izborom korisnika...)
 • prikaz poprečnog presjeka sa mogućnošću definisanja neprohodnosti/oštećenja za svaku pojedinu cijev
 • štampanje bilo kog prikaza šeme nastalog gore pomenutim tehnikama

Šematski prikaz se automatski generiše po otvaranju šeme sa mogućnošću naknadne izmjene čitave geometrije šeme na jedan od nekoliko ponuđenih automatskih načina ili ručno, u kom slučaju je moguća i izmjena samo pojedinih dijelova šeme. Geometriju šeme je moguće snimiti u okviru aktivnog DWG crteža ili kao zaseban fajl. 

Blok šema TT kanalizacije

Aplikacija posjeduje alate za automatizovanu izradu blok šeme kablovske kanalizacije (priprema za štampu). Potpuna prilagođenost geoprostornim standardima na način da se geometrija položene TT kanalizacije sa situacionog plana transformiše u ortogonalan šematski prikaz.

Zauzetost cijevi

Zauzetost cijevi je moguće definisati pomoću alata za uređivanje šeme razvijenog okna (kada su u pitanju cijevi koje su završile u oknima) ili pomoću alata za uređivanje poprečnog presjeka (sve cijevi). Zauzeće je moguće vršiti infrastrukturom koja je u vlasništvu kompanije kao i onom koja to nije. Pored toga za svaku cijev je moguće definisati i neprohodnost ili oštećenje cijevi, upotrebom ranije pomenutog interaktivnog šematskog prikaza kanalizacije.

Šema razvijenog okna i poprečni presjeci

Pored (gore navedenog) zauzimanja cijevi ovi alati omogućavaju potpuno automatizovanu izradu šeme razvijenog kablovskog okna i/ili poprečnog presjeka u formi skice (Layout) sa geoprostornim prikazom kablovskog okna (ili poprečnog presjeka) na situaciji. Sadržaj razvijenog okna podrazumijeva prikaz položaja cijevi i uvodnica, te zauzetosti cijevi i prikaz nastavaka ukoliko se kombinuju projekti pristupnih mreža izvedenih bakrom, odn. spojnih puteva optičkim kablom i kablovske TT kanalizacije.
U kombinaciji sa alatima za polaganje zaštitnih elemenata i bakarnih ili optičkih vodova, obezbjeđuju intuitivan korisnički interfejs za definisanje geometrije, broja i tipa položenih cijevi duž svakog od segmenata TT kanalizacije ili prelaza cijevima.


 

Izrada projekata izvedenog stanja

TeleCAD-GIS omogućava izradu projekata izvedenog stanja pristupnih mreža i spojnih puteva isto tako kvalitetno kao i kada su u pitanju glavni projekti. Pored standardnih alata za iscrtavanje elemenata, set modula za projekte izvedenog stanja olakšava i ubrzava generisanje tehničke dokumentacije, uz povećanu preciznost.

Osobine objekata

Svi elementi mreže posjeduju identifikator koji korisniku govori da li su oni u zatečenom trenutku postojeći ili novoprojektovani. Ovo je posebno korisna osobina kod izvođenja rekonstrukcije određenog područja kada je dio objekata "naslijeđen" iz katastra podzemnih TT instalacija, dok se drugi dio naknadno izvodi prema izrađenom glavnom projektu. 

Fiksna dužina

Vodovi (bakarni i optički kablovi) i zaštitni elementi (kablovska kanalizacija, prelazi cijevima...) posjeduju osobinu fiksna dužina u koju se može unijeti vrijednost iz projekta izvedenog stanja bez obzira na programski izračunatu dužinu na situaciji.

Kotiranje i odmjeranje

Skup alata za kotiranje rastojanja između referentnih tačaka u prostoru i lomnih tačaka TK infrastrukture. Mogućnost izbora između automatski izmjerenog i poznatog (katastarskog) rastojanja, kotiranje između dvije tačke, pod pravim uglom u odnosu na snimljenu trasu, kotiranje "u pravcu" - sa dvije izmjerene i dogledanjem na poznatu tačku, i dr.

Ispisivanje frontova

Automatsko ispisivanje dužina frontova za izabrane segmente trase ili snimljene vodove. Koordinate lomnih tačaka trase je moguće unositi ručno ili ih generisati putem modula za kartiranje GPS uređajem snimljenog stanja.

Razbrajanje korisničkih priključaka

Automatsko razbrajanje korisničkog priključka u kompletnoj mreži na osnovu pozicije na rastavnoj regleti. Ova komanda je veoma korisna kod izrade dokumentacija izvedenog stanja, jer smanjuje vrijeme potrebno za izmjene i mogućnost greške.

 


 

Priprema digitalnog materijala za štampanje

Proces izrade digitalnog projekta je istovremeno i proces kreiranja tehničke dokumentacije. TeleCAD-GIS posjeduje skup alata koji obezbjeđuje standardizovanu i automatizovanu pripremu finalne tehničke dokumentacije glavnih projekata ili projekata izvedenog stanja, te alata obogaćenih nizom poboljšanih opcija koje dodatno ubrzavaju i olakšavaju ove  procese.

Skice (Layout-i)

Krajnje pojednostavljeno prilagođavanje formata i orijentacije papira prilikom izrade šematskih prikaza i generisanja skica. Automatski se vrši iscrtavanje okvira, zaglavlja i tabela na način koji olakšava pakovanje materijala, uključujući i pomoćne markere za savijanje strana.

Kreiranje pogleda

Interaktivno generisanje "pogleda" u prostor modela (viewport), odn. situacionog plana. Ovako kreirana skica je automatski dovedena u razmjeru koja je zadata u zaglavlju ili tablici sa podacima. Opcija omogućava izuzetno jednostavno generisanje preglednih skica, izradu veze skica (veza listova) i situacionih planova spremnih za štampanje ili plotovanje.

Poprečni presjek

Interaktivno generisanje poprečnog presjeka rova na željenom mjestu i smještanje na skicu (layout) ili prikaz na samom situacionom planu (model). Polaganje nove infrastrukture na tom dijelu zahtjeva od korisnika ažuriranje izmjena.

Grafički prilozi

Proširiv katalog grafičkih priloga obogaćen brojnim, unapred pripremljenim sadržajima: zaštitni elementi, oprema za montiranje bakarnih i optičkih kablova, prikazi podužnog i poprečnog presjeka trase, mjere zaštite na radu, i dr.

Tabelarni prikazi

Primjenjen je savremen način generisanja tabelarnih prikaza unutar CAD platforme: interaktivne tabele čiji se sadržaj jednostavno može mijenjati, koje posjeduju mogućnost spajanja ćelija (Merge) ili upisivanja formule, baš kao i kod Microsoft Excel-a.

Šematski prikazi

Interaktivnost sadržaja objekata na situacionom planu i rezultujućim šematskim prikazima. Izmjena na jednom elementu mreže automatski se odražava na njegov prikaz u blok-šemama.

Ažuriranje oznaka simbola

Ažuriranje je usklađeno sa sistemskim podešavanjima prikaza oznaka svih elemenata: TK mreže, spojnog puta optičkim kablom ili kablovske kanalizacije. Ukoliko korisnik odluči da u sred izrade projekta izmjeni način označavanja pojedinih simbola, oznake će se trenutno ažurirati prema novopostavljenim pravilima. Izrađen je i poseban skup, tzv. makro-oznaka koje omogućavaju ispisivanje oznaka elemenata, prilagođeno standardu bilo kog telekom operatera.

 

 

 

Srbija

Adresa: Jurija Gagarina 36 D 
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (0)11 745 58 14
Fax: +381 (0)11 228 95 76
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.rs

Bosna i Hercegovina

Adresa: Ranka Šipke 14
78000 Banja Luka
Telefon: +387 (0)51 226-130
Fax: +387 (0)51 226-131
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.com

Slovenija

Adresa: Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
Telefon: +386 (0)41 667-666
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.geoinova.si